Καλωσήρθατε στο KOObee!
Καλάθι Αγορών 0,00 €

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.

Όροι Χρήσης

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Στόχος της δημιουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η προώθηση και πώληση εμπορικών προϊόντων στους χρήστες-επισκέπτες της. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, και προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη. Ο χρήστης για να συνεχίσει, καλείται αφότου διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους, να επιλέξει την αποδοχή τους κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο το οποίο βρίσκεται πιο κάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας του, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.
Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά ή σχετίζεται με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, δεσμεύουν άπαντες τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά ελεύθερη κρίση να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης οι οποίοι υπερισχύουν των γενικότερων σε περίπτωση σύγκρουσης, με ενημέρωση της παρούσας Ιστοσελίδας στο αντίστοιχο σημείο. Χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη μετά την ενημέρωσή του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους.
H Εταιρία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως του εξοπλισμού των χρηστών, άλλων δικτύων επικοινωνιών ή του μεγάλου αριθμού ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο ταυτόχρονα. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου/ επιρροής της Εταιρίας ή ανεξαρτήτως της βούλησής της.
Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

 

Β. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρίας συνιστά εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Εταιρία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

 

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία με έδρα την Πινδάρου 5, 14563, Αθήνα, κιν. 6942 710071 εκθέτει στον παγκόσμιο ιστό την Ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό της κατάστημα άνευ ουδεμίας εγγυήσεως. Οι χρήστες καλούνται να μην την επισκέπτονται αν δεν την εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρίας, ή των εταίρων, διευθυντών, στελεχών και συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της, Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οτιδήποτε περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση.
Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με αυτήν την Ιστοσελίδα, τη χρήση της, ή την αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση της Ιστοσελίδας ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες – επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν ζημία θετική, ειδική ή αποθετική η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται, να μην εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας. Αν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους σε όλες ή σε τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης εκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην Εταιρία.

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Προσωπικά Δεδομένα
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997, η Εταιρία, ενημερώνει διά του παρόντος όλους τους πελάτες της οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ότι η Εταιρία επεξεργάζεται ορισμένα από τα προσωπικά τους δεδομένα και, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.
Ειδικότερα, η Εταιρία επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος μας: (α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση τιμολόγησης/ αποστολής προϊόντων, (γ) τυχόν φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νομίμων παραστατικών (π.χ. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.), (δ) τηλέφωνο και (ε) διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Η Εταιρία πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των πελατών της αποκλειστικά για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εγγεγραμένων στην Ιστοσελίδα χρηστών προκειμένου να ενημερώσει για προωθητικές ενέργειές της. Τέλος, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε δημόσιες αρχές και δικαστήρια σε περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με νομική υποχρέωση ή για την υπεράσπιση των έννομων δικαιωμάτων της.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα να ζητήσουν την τροποποίηση ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/2997, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@koobee.gr.

Ασφάλεια
Η Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή απ' όπου γίνεται πρόσβαση, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές ή για λόγους marketing) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα που επιθυμεί.
Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του. Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο Internet να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

 

ΣΤ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο χρήστης-επισκέπτης της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για τα νέα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρία στην αγορά και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών -ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση ή μέσω τηλεφώνου. Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων, ενώ η Εταιρία πριν από την αποστολή τους συμβουλεύεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 19 παρ. 4 εδ. δ’ και 13 παρ. 3 του νόμου 2472/1997, μητρώο της Αρχής στο οποίο καταχωρίζονται τα πρόσωπα που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως.
Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες της Ιστοσελίδας της την δυνατότητα αποστολής newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας. Η αποστολή newsletter από την Εταιρία είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας.

 

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

Η. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Χώρες Αποστολής
Η εταιρία εκτελεί παραγγελίες στην Ελλάδα, την Κύπρο, σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.


Τιμές
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 

Τρόπος Παραγγελίας
Για την παραγγελία προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας, ο χρήστης - πελάτης καλείται είτε να εγγραφεί ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.koobee.gr, συμπληρώνοντας όλα τα τα στοιχεία που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, είτε να ολοκληρώσει την παραγγελία του ως επισκέπτης. Ο χρήστης-πελάτης μπορεί να πλοηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να προσθέσει στο καλάθι αγορών τα προϊόντα της αρεσκείας του και να ακολουθήσει τα απλά βήματα επιλογής τρόπου αποστολής και πληρωμής.
Στη συνέχεια η εταιρία αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη-αγοραστή ώστε αυτός να έχει δυνατότητα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα στην παραγγελία του. Με την αποστολή του αποδεικτικού παραλαβής τα μέρη αποδέχονται ότι συνάπτεται η σύμβαση πωλήσεως. Όλα τα δέματα συνοδεύονται από απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής.

Τρόπος Πληρωμής

1. Ελλάδα
Οι πληρωμές των προϊόντων που επιλέγει να αγοράσει ο πελάτης γίνονται μέσω:
α) αντικαταβολής στη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.
β) πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας.
γ) PayPal.
δ) κατάθεσης στην AlphaBank, αρ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) GR76 0140 8130 8130 0200 2009 100.
Οι πελάτες που επιθυμούν να πληρώσουν μέσω κατάθεσης στην τράπεζα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο +30 6942 710071 (Δευ-Παρ, 10:00-18:00) ή στο email info@koobee.gr. Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται αφού γίνει η καταβολή του αντιτίμου στην τράπεζα. Τυχόν έξοδα συναλλαγής βαρύνουν τον πελάτη.

2. Εκτός Ελλάδας
Οι πληρωμές των προϊόντων που επιλέγει να αγοράσει ο Πελάτης γίνονται μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας ή PayPal.


Ασφάλεια Συναλλαγών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Emporiki Secure e.Commerce" της Εμπορικής Τράπεζας και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


Μεταφορά και παράδοση

1. Ελλάδα
Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται σε διάστημα 2 έως 5 εργάσιμων ημερών, με τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ courier ή Γενική Ταχυδρομική).

2. Εκτός Ελλάδας
Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται σε διάστημα 7 έως 15 εργάσιμων ημερών με τα ΕΛΤΑ.


Κόστος Αποστολής

1. Ελλάδα
Η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ για αγορές άνω των 45€. Το κόστος αποστολής για αγορές κάτω των 45€ ανέρχεται στα 4€ και ισχύει για όλους τους τρόπους πληρωμής.

2. Κύπρος
Το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 14€ ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας.

3. Υπόλοιπες χώρες
Το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 20€ ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας.
Σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων τα οποία οφείλονται σε ανωτέρα βία, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας. O χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koobee.gr.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους όρους αποστολής και παράδοσης:

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ courier /
Γενική Ταχυδρομική

ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 45€ και ενιαία χρέωση 4€ για όλες τις υπόλοιπες

2-5

εργάσιμες ημέρες

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΤΑ

14€

7-15

εργάσιμες ημέρες

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΛΤΑ

20€

7-15

εργάσιμες ημέρες

 

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η’/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία που πραγματοποίησε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.koobee.gr ή μέρος αυτής, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο ίδιος ή ένας τρίτος, διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον Πελάτη, απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών τότε η Εταιρία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή. 


Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή της παραγγελίας είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 

α)  Προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με το τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο +30 6942 710071 (Δευ-Παρ, 10:00-18:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koobee.gr, ώστε να ενημερώσει την Εταιρία για την πρόθεση επιστροφής του προϊόντος ή των προϊόντων που παρέλαβε.

β) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μη χρησιμοποιημένα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις που φέρουν (π.χ. ετικέτες) και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.

γ) Μαζί με τα προϊόντα ο Πελάτης οφείλει να συμπεριλάβει και όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο και δελτίο αποστολής ή κάρτα αλλαγής).

δ)  Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους.


Κόστος επιστροφής ή/και αντικατάστασης προϊόντων

1. Ελλάδα

Ο Πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα στην Εταιρία αναλαμβάνοντας το άμεσο κόστος επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της Εταιρίας, η Εταιρία δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ courier ή Γενική Ταχυδρομική). Από τη στιγμή που τα προϊόντα αποσταλλούν, η Εταιρία τα παραλαμβάνει εντός 2 εργάσιμων ημερών και μέσω των ως άνω συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει με άλλες μεταφορικές εταιρείες, η Εταιρία δε μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που επιστρέφονται. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει με ταχυδρομείο, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει με τη μέθοδο του «συστημένου» διαφορετικά η Εταιρία δε μπορεί να παραλάβει την επιστροφή του Πελάτη. Η αποστολή των νέων προϊόντων θα γίνει δωρεάν από την Εταιρία, εφόσον παραληφθούν και ελεγχθούν τα προς αλλαγή προϊόντα.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την αλλαγή μεγέθους ή χρώματος για προϊόντα που παρέλαβε, η διαδικασία επιστροφής και αποστολής των νέων προϊόντων μπορεί να γίνει με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ courier ή Γενική Ταχυδρομική) και συνολική επιβάρυνση 5€ για τον Πελάτη, σε συνενόηση πάντα με την Εταιρία.

2. Εκτός Ελλάδας

Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως το κόστος επιστροφής (εταιρία ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, μεταφορική ή άλλο) ενώ επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο του κόστους αποστολής θα πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρία μέσω κατάθεσης σε τράπεζα (Alpha Bank, αρ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) GR76 0140 8130 8130 0200 2009 100).


Έναντι αγορών / Επιστροφή χρημάτων

Όταν παραληφθούν τα προϊόντα από την Εταιρία, θα ελεγχθούν ως προς την κατάστασή τους και εφόσον τηρούνται οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρίας θα εκδοθεί άμεσα στα στοιχεία του Πελάτη ηλεκτρονικό κουπόνι αξίας ίσης με το τίμημα που εισέπραξε η Εταιρία για τα επιστρεφόμενα προϊόντα, χωρίς τα έξοδα αποστολής που ενδεχομένως υπήρξαν. Ο Πελάτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κουπόνι στην επόμενη αγορά του και εντός διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά το πέρας διαστήματος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του, ο κωδικός του κουπονιού είναι άκυρος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού κουπονιού, ο Πελάτης αρκεί να βάλει τον κωδικό τον οποίο η Εταιρία θα του έχει κοινοποιήσει με email, στο ειδικό πλαίσιο "ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ" που θα βρει στο "Καλάθι Αγορών" κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του. 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, το τίμημα που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και με τον ίδιο μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Συγκεκριμένα:

α) Εάν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η Εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

β) Εάν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης, σημειώνοντας IBAN, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την τράπεζα την οποία αφορά. 

γ) Εάν η εξόφληση έγινε με Paypal θα γίνεται επιστροφή μέσω Paypal.

 

Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο Πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας για την αντικατάσταση αυτού. Η Εταιρεία μας θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.